برای مشاوره رایگان تماس بگیرید ۰۹۱۰۹۸۶۹۵۹۸
استعلام قیمت
توضیحات برای عکس ثبت نشده

سفارش آنلاین غذا

بازار ۹ میلیارد دلاری سفارش آ‌نلاین غذا

بخش خدمات الکترونیکی تحویل آنلاین غذا شامل ایجاد کاربر و درآمد از دو راهکار مختلف تحویل غذا برای غذا های آماده می باشد: (۱) تحویل رستوران به مصرف کننده و (۲) تحویل نرم افزار به مصرف کننده. درآمد شامل ارزش افزوده ناخالص (GMV) است که به عنوان ارزش کل فروش برای کالاها / مواد غذایی فروخته شده از طریق بازار تحویل آنلاین غذا تعریف می شود: (۱) تحویل رستوران به مصرف کننده و (۲) تحویل بستر به مصرف کننده. درآمد شامل ارزش افزوده ناخالص (GMV) است که به عنوان ارزش کل فروش برای کالاها / مواد غذایی فروخته شده از طریق بازار تحویل آنلاین غذا تعریف می شود.تحویل غذای آنلاین شامل خدماتی است که غذاهای آماده و غذا را تهیه می کند که به صورت آنلاین برای مصرف مستقیم سفارش داده شده است. بخش تحویل رستوران به مصرف کننده شامل تحویل وعده های غذایی است که توسط رستوران ها انجام می شود. سفارش ممکن است از طریق سیستم عاملها (به عنوان مثال، تحویل قهرمان، فقط غذا خوردن) یا به طور مستقیم از طریق یک وب سایت رستوران (به عنوان مثال Domino's) ساخته شود.تمامی آمار و ارقام اشاره شده در ادامه، بر اساس داده های رسمی وب سایت statista می باشد.


توضیحات برای عکس ثبت نشده
بخش تحویل نرم افزار به مصرف کننده بر خدمات تحویل آنلاین متمرکز است که مشتریان را از رستوران های شرکای خود غذا می دهد که لزوما مجبور نیستند خودشان را تحویل غذا کنند. در این حالت، پلت فرم (به عنوان مثال Deliveroo) فرآیند تحویل را مدیریت می کند.شامل نمی شود دستورالعمل های تلفنی، غذاهای غیر مجاز برای مصرف فوری و همچنین مواد غذایی غیر فرآوری شده یا غیر آماده (به عنوان مثال HelloFresh). تمام ارقام درآمد به ارزش کالاهای برابری (GMV) اشاره دارد.

نمودارهای مربوط به درآمد - نمودار اول

 • درآمد در بخش تحویل مواد غذایی آنلاین، به ۱۴۳ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ می رسد.
 • انتظار می رود که درآمد سالانه نرخ رشد سالانه (CAGR ۲۰۱۸-۲۰۲۳) ۱۱.۳ درصد باشد، و تا سال ۲۰۲۳، حجم بازار آن ۲۴۳ میلیون دلار خواهد بود.
 • بزرگترین بخش بازار، تحویل رستوران به مصرف کننده با حجم بازار ۱۲۸ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ است.
 • توضیحات تصویر : نمودار مربوط به درآمد - درآمد در بخش تحویل مواد غذایی آنلاین، به ۱۴۳ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ می ر
عکس 1 - نمودارهای مربوط به درآمد - نمودار اول

عکس 2 - نمودارهای مربوط به درآمد - نمودار اول

نمودارهای مربوط به درآمد - نمودار دوم

 • درآمد در بخش تحویل مواد غذایی آنلاین، به ۱۴۳ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ می رسد.
 • انتظار می رود که درآمد سالانه نرخ رشد سالانه (CAGR ۲۰۱۸-۲۰۲۳) ۱۱.۳ درصد باشد، و تا سال ۲۰۲۳، حجم بازار آن ۲۴۳ میلیون دلار خواهد بود.
 • بزرگترین بخش بازار، تحویل رستوران به مصرف کننده با حجم بازار ۱۲۸ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ است.
 • توضیحات تصویر : نمودار مربوط به درآمد - انتظار می رود که بخش تحویل مواد غذایی آنلاین، میزان رشد درآمد را در سال ۲۰۱۹ را، ۱۳.۳ درصد نشان دهد.

نمودارهای مربوط به کاربران - نمودار اول

 • درآمد در بخش تحویل مواد غذایی آنلاین، به ۱۴۳ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ می رسد.
 • انتظار می رود که درآمد سالانه نرخ رشد سالانه (CAGR ۲۰۱۸-۲۰۲۳) ۱۱.۳ درصد باشد، و تا سال ۲۰۲۳، حجم بازار آن ۲۴۳ میلیون دلار خواهد بود.
 • بزرگترین بخش بازار، تحویل رستوران به مصرف کننده با حجم بازار ۱۲۸ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ است.
 • توضیحات تصویر : نمودار مربوط به کاربران - انتظار می رود در بخش تحویل رستوران به مصرف کننده، تا سال ۲۰۲۳ تعداد کاربران تا ۱.۸ میلیون افزایش یابد.
عکس 2 - نمودارهای مربوط به کاربران - نمودار اول

عکس 3 - نمودارهای مربوط به کاربران - نمودار دوم
نمودارهای مربوط به کاربران - نمودار دوم
 • درآمد در بخش تحویل مواد غذایی آنلاین، به ۱۴۳ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ می رسد.
 • انتظار می رود که درآمد سالانه نرخ رشد سالانه (CAGR ۲۰۱۸-۲۰۲۳) ۱۱.۳ درصد باشد، و تا سال ۲۰۲۳، حجم بازار آن ۲۴۳ میلیون دلار خواهد بود.
 • بزرگترین بخش بازار، تحویل رستوران به مصرف کننده با حجم بازار ۱۲۸ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ است.
 • توضیحات تصویر : نمودار مربوط به کاربران (نرخ نفوذ) - نفوذ کاربران در بخش تحویل آنلاین غذا در سال ۲۰۱۸، ۱۷.۳ درصد است.

نمودارهای مربوط به درآمد متوسط برای هر کاربر - نمودار اول
 • درآمد در بخش تحویل مواد غذایی آنلاین، به ۱۴۳ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ می رسد.
 • انتظار می رود که درآمد سالانه نرخ رشد سالانه (CAGR ۲۰۱۸-۲۰۲۳) ۱۱.۳ درصد باشد، و تا سال ۲۰۲۳، حجم بازار آن ۲۴۳ میلیون دلار خواهد بود.
 • بزرگترین بخش بازار، تحویل رستوران به مصرف کننده با حجم بازار ۱۲۸ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ است.
 • توضیحات تصویر : نمودار مربوط به درآمد متوسط برای هر کاربر - میانگین درآمد هر کاربر (ARPU) در بخش تحویل رستوران به مصرف کننده در سال ۲۰۱۸ به ۹۶.۱۵ دلار آمریکا می رسد.
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
نمودار کاربران بر اساس سن - نمودار اول
 • درآمد در بخش تحویل مواد غذایی آنلاین، به ۱۴۳ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ می رسد.
 • انتظار می رود که درآمد سالانه نرخ رشد سالانه (CAGR ۲۰۱۸-۲۰۲۳) ۱۱.۳ درصد باشد، و تا سال ۲۰۲۳، حجم بازار آن ۲۴۳ میلیون دلار خواهد بود.
 • بزرگترین بخش بازار، تحویل رستوران به مصرف کننده با حجم بازار ۱۲۸ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ است.
 • توضیحات تصویر : نمودار مربوط به کاربران بر اساس سن - در سال ۲۰۱۷، سهم ۳۱.۷٪ از کاربران ۲۵-۳۴ ساله است.

نمودار کاربران بر اساس سن - نمودار دوم
 • درآمد در بخش تحویل مواد غذایی آنلاین، به ۱۴۳ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ می رسد.
 • انتظار می رود که درآمد سالانه نرخ رشد سالانه (CAGR ۲۰۱۸-۲۰۲۳) ۱۱.۳ درصد باشد، و تا سال ۲۰۲۳، حجم بازار آن ۲۴۳ میلیون دلار خواهد بود.
 • بزرگترین بخش بازار، تحویل رستوران به مصرف کننده با حجم بازار ۱۲۸ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ است.
 • توضیحات تصویر : نمودار مربوط به کاربران بر اساس سن (کاربران بر اساس جنسیت) - در سال ۲۰۱۷، سهم ۵۱.۶ درصد از کاربران، به زنان اختصاص یافته است.
توضیحات برای عکس ثبت نشده

توضیحات برای عکس ثبت نشده
نمودار کاربران بر اساس سن - نمودار سوم
 • درآمد در بخش تحویل مواد غذایی آنلاین، به ۱۴۳ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ می رسد.
 • انتظار می رود که درآمد سالانه نرخ رشد سالانه (CAGR ۲۰۱۸-۲۰۲۳) ۱۱.۳ درصد باشد، و تا سال ۲۰۲۳، حجم بازار آن ۲۴۳ میلیون دلار خواهد بود.
 • بزرگترین بخش بازار، تحویل رستوران به مصرف کننده با حجم بازار ۱۲۸ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ است.
 • توضیحات تصویر : نمودار مربوط به کاربران بر اساس سن (کاربران بر اساس درآمد) - ر سال ۲۰۱۷، ۳۷.۶ درصد از کاربران در گروه با درآمد بالا هستند.

کلمات

توضیحات برای عکس ثبت نشده

ادامه

توضیحات برای عکس ثبت نشده
email
email
email


توضیحات برای عکس ثبت نشده توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
سلام، لطفا
برای
طراحی
 • طراحی
 • سئو
 • ایجاد برندینگ
سایت
فروشگاهی
 • فروشگاهی
 • شرکتی
 • شخصی
 • صنعتی
 • گردشگری
 • املاک
 • آموزشی
 • سایر
با بودجه حدودی
۱ تا ۵ میلیون تومان
 • ۱ تا ۵ میلیون تومان
 • ۵ تا ۱۵ میلیون تومان
 • ۱۵ میلیون تومان و بیشتر
به اینجانب
نام و نام خانوادگی من
 • ثبت
 • به عنوان مثال: علی رحیمی یا مریم عسگری
از طریق
شماره همراه من
 • ثبت
 • به عنوان مثال: ۰۹۱۳۲۲۵۹۵۰۰
مشاوره رایگان بدهید.
درخواست مشاوره
طراحی سایت و اپلیکیشن و پیج اینستاگرام نورووب
۰۹۱۳۱۰۸۰۱۷۹
ارسال
طراحی سایت و اپلیکیشن و پیج اینستاگرام نورووب
دفتر مرکزی:
تهران | خیابان دیباجی جنوبی
پلاک ۷۸ - طبقه ۴
۰۲۱۴۱۲۵۶۴۲۵
۰۹۱۲۸۱۸۹۵۲۷
دفتر اصفهان:
خیابان مشتاق دوم
خ مهر | کوچه۲ | پلاک۶
۰۳۱۹۵۰۲۹۵۸۵
۰۹۱۳۱۰۸۰۱۷۹
تماس با نورو وب